Välkomna på Shantilands sommaryoga. Den här sommaren har vi möjlighet att bjuda på fler olika tider, yogastilar och upplägg, se nedan för mer information. Varmt välkommen!
Welcome to Shantiland’s summer yoga. This summer we have the pleasure to offer you more yoga sessions and styles, see below for more information. A warm welcome! 
 
 
Veckodagar: Vi erbjuder i regel yoga på torsdagar, lördagar och söndagar under juni, juli och augusti, se nedan. Vänligen kontrollera eventuella schema-ändringar här på hemsidan före du kommer till Shantiland i den händelse det blir några förändringar.
Weekdays: We will offer yoga Thursdays, Saturdays and Sundays during June, July and August, see below. However, please check here on the homepage before coming to Shantiland, should there be any schedule updates
 
 • Torsdagar: Passiv Yoga med Carin kl.18.15-19.30 (1h 15 min)
  Thursdays: Passive Yoga with Carin at 18.15-19.30

  OBS! Torsdag 20 juli kl. 18.15-19.30 hålls hathayoga-klass av Jonas Westring, se shantaya.org för mer information om Jonas. Varmt välkommen!
  NOTE! On July 20 at 18.15-19.30, a hatha yoga class will be led by Jonas Westring, see shantaya.org for more information about Jonas. A warm welcome!

 • Lördagar: Kundalini-yoga med Patrick kl.8.00-9.15 (1h 15 min)
  Saturdays: Kundalini Yoga with Patrick at 8.00-9.15
 • Söndagar: Intuitiv Shamansk Yoga med Freija kl.10.00-11.30 (1h 30 min)
  Sundays: Intuitive Shamanic Yoga with Freija at 10.00-11.30
OBS! Undantag: Sommaryogan har uppehåll den 25-30 juli
NB! Exceptions: Yoga break (no classes are given) July 25-30
 
Plats: Yogastudion/Shalan alt. Spahuset, Shantiland, Fönebo 350
Location: Yoga studio/Shala or Spa house, Shantiland, Fönebo 350

Kont
akt/Contact: 
Carin: 0702 47 57 89
Freija & Patrick: +49 171 4802339 (NB! German number)
Jenny: 0703 18 99 59
Elin: 0707 19 21 81
 
Priser: 
 • 1h 15 min classes (150kr or 1300kr för klippkort om 10 ggr)
 • 1h 30 min classes (200kr or 1500 kr för klippkort om 10 ggr)
Prices:
 • 1h 15 min classes (150kr or 1300kr for 10 time card)
 • 1h 30 min classes (200kr or 1500 kr for 10 time card)
Shantiland swish: 123 354 91 02 

Material:
Mattor, bolster och filtar finns att låna
Equipment: Yoga mats, bolsters and blankets are available and can be borrowed

Nivå: Klasserna är öppna för alla oavsett kunskapsnivå.
Level: Classes are open for all level of practitioners.

Om yoga på Shantiland generellt:
För välmående, ökad kroppskännedom, ökad rörlighet och skadeförebyggande. Yoga kan även förbättra sömn, stärka muskler, påverka koncentrationsförmågan och handlingskraften samt vara avstressande. Förhoppningsvis tar du med dig övningar, perspektiv och inspiration som hjälper dig även i vardagen. 

About yoga at Shantiland in general:
For well-being, increased body awareness, increased mobility and injury prevention. Yoga can also improve sleep, strengthen muscles, affect the ability to concentrate and give you energy, as well as stress-relief. Hopefully, you will be able to take home exercises, perspectives and inspiration that you can benefit from in your everyday life.

Passiv Yoga på Shantiland:
Lugn meditativ yoga med fokus på andning, närvaro och återhämtning som t o m kan ha rehabiliterande effekter i vissa fall. Vi vilar i positionerna lite längre tid för att komma förbi muskler och hitta en passiv stretch som når ut till fascian, vår bindväv, leder, ligament och ända ut till skelettet. I varje position stimulerar vi olika meridianer, energikanaler, som går ut till kroppens olika organ.

Passive Yoga at Shantiland:
Calm meditative yoga with a focus on breathing, presence and recovery which can have rehabilitative effects in some cases. We rest in the positions a little longer to go beyond the muscles to find a passive stretch that extends to the fascia, our connective tissue, joints, ligaments and all the way to the skeleton. In each position, we stimulate different meridians, energy channels, which go out to the different organs of the body.

Kundalini-yoga på Shantiland:
Kundaliniyoga är ett verktyg för transformation & medvetande-expansion. Klasserna inkluderar element såsom andningsteknik, meditation samt aktiv och passiv yoga asanas

Kundalini Yoga at Shantiland:
Kundalini Yoga is a tool for transformation & consciousness expansion. The yoga sessions include elements such as breathing technique, meditation as well as active and passive yoga asanas

Intuitiv shamansk yoga på Shantiland:
Dyk in i oändligheten. Få kontakt med den ursprungliga feminina och primordiala maskulina kraften inom dig själv. När vi läker oss själva söker sig trauman ut och frigörelse bli kännbart. Shamanerna säger att vi då förvandlar och läker oss sju generationer “tillbaka” & sju generationer in i “framtiden”. Att komma åt magin. 
Denna holistiska yoga inkluderar dans, andningstekniker och energiarbete. Den hjälper oss att nå kvinnliga och manliga kraften. Med ett färgstarkt urval från de stora yogavisdomarna såsom Vinyasa flow, Iyengar, Astanga, Kundalini och Yin Yoga, kom och lär känna dig själv på ett yogapass.
Vi ser fram emot att träffa dig, då vi möts på en plats bortom “rätt & fel”.

Intiuitive Shamanic Yoga at Shantiland:
Dive into the infinity. Connect with the primordial feminine & primordial masculine power within yourself. When we heal ourselves, traumas seek out, release is felt. The Shamans say, then we transform & heal seven generations back & seven into the “future”. Accessing the magic.
This holistic Yoga includes dance, breathing techniques and energy work. It helps us in connecting with our feminine and masculine powers. With a colorful selection from the great Yoga wisdoms such as Vinyasa flow, Iyengar, Astanga, Kundalini and Yin Yoga, come & get to know yourself at our Yoga sessions.
We are l
ooking forward to seeing you, and meeting with you at a space and place beyond “right & wrong”.

Hathayoga på Shantiland:
Mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och/eller meditation och intressanta teman som uppmuntrar till både närvaro och eftertanke. Allt för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande. Yogapositionerna (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som t.ex. ashtanga vinyasa, men yogan är samtidigt mer aktiv än den Passiva Yogan. Stort fokus på biomekanik och vägledning i hur man kan föra yoga bortom mattan – genom inspiration, övningar, upplevelser och perspektiv.

Hatha Yoga at Shantiland:
Gentle physical movements are combined with breathing exercises and/or meditation and interesting themes that encourage both presence and reflection. Everything to achieve sustainable physical and mental well-being. The yoga positions (asanas) are held more statically and performed at a slower pace than in other physical and dynamic forms of yoga such as ashtanga vinyasa, but the yoga is at the same time more active than the Passive Yoga. Great focus on biomechanics and guidance in how to take yoga beyond the mat – through inspiration, exercises, experiences and perspective.


Våra yogalärare/Our yoga teachers:
Carin West, Freija Wiedermann, Patrick Wiedermann, Jenny Westring, Elin Törner & Jonas Westring

 

Om Carin: Yogan kom till Carin på riktigt i en introduktionskurs i Ashtanga för drygt 10 år sedan. Sedan dess har yogan varit dagligt närvarande på ett eller annat sätt. Yoga är som att ge sig själv en stor fysisk kram och finns i allt, inte bara på mattan. I och med en jordenruntresa valde hon att ta en RYT-200-certifierad Ashtangalärarutbildning på Bali. Hon har efter det vidarutbildat sig till Yin yogalärare på Yogayama i Stockholm. I Yin har hon hittat en yogaform som är ödmjuk, balanserande och passar alla. Speciellt i dagens stressade och prestigefyllda samhälle. Utöver yogan är det konst, natur, musik, vegomat samt resor som ger henne syre. Har bott och studerat utomlands, har länge jobbat med hälsa och fascineras av människors personliga resor till utveckling och nya insikter. Carin har företaget Carin West – Art & Yoga.

About Freija:
I love, honor & cherish you as my sister & brother …
I am, – so ham
Woman, shaman, yogini, hair whisperer, Cocoa ceremony – Temple Keeperin
Mother – free Birth companion …
I work with rituals, shamanic tools, breathing techniques …
Connected with Mother Earth & the source of all being …
I want you to remember yourself-  the primordial feminine & masculine power in yourself …
I am honored to share my tools & gifts with you …

About Patrick:
Let us re-cultivate the compassion – karuna – with which we are born.
In my childhood I had this magical feeling of being connected to Mother Earth.
– felt the connectedness with all being.
…I also withdrew for protection. 
I am very grateful that I can remember the connection for some time now also through Kundalini Yoga again & live it today. It moved again clearly into my consciousness.
Through going this path our energy – & body system may clean itself, heal.
We live in connection & simplicity with Mother Earth & everything that is.
You are welcome to take some steps with me, to meet yourself deeper, in a oil lomilomi massage or a Yoga session…

Jenny sommaryoga

Om Jenny: Jenny (RYT200 & RCYT) är en certifierad yoga- och barnyogalärare som utövat yoga i över 18 år och som provat många olika yogastilar, sporter och mindfulness-metoder. Hon tog sin huvudsakliga yogalärarutbildning inom Anusara-traditionen med Jonas Westring och Jeff Fischer och uppskattar rörelse, yoga, dans, body/mind work, meditation och mindfulness i alla dess former. Under sina yogaklasser blandar Jenny in lärdomar från psykologstudier och body work med erfarenheter från ledarskap och gruppdynamik, så att fördelarna med yoga kommuniceras på ett sätt som anpassas till deltagarnas behov, nivå och personligheter. Målet är ökad hälsa och välbefinnande och att du lämnar yogans upplevelse från ett bättre plats och känsla i kropp, själ och sinne.

Elin sommaryoga

Om Elin: Elin började sin resa i yogans värld stressad och med en kropp stel som en pinne. Hon är sedan dess en dedikerad yogi som upplevt yogans goda effekter på välmående och livsglädje. I Elins klasser får du fysisk träning, men också gott om tid för meditation och andningsövningar. Övningarna anpassas efter deltagarnas förutsättningar. Ofta sker träningen till tonerna av vemodiga hälsingländska folkvisor, indisk raga eller kanske en poplåt. Elin är internationellt certifierad hathayogalärare, utbildad vid Yogayama i Stockholm.

Jonas Westring (E-RYT 500, Anusara Certified, Licensed physiotherapist) är en av Sveriges mes erfarna yogalärare. www.shantaya.org.

 
Varmt välkomna / A warm welcome! <3              ?

 

Share This